IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Usprawnienie działań prowadzonych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą trudną do zwalczenia. W Polsce udaje się utrzymać ją w niewielkiej strefie przy granicy z Białorusią. Podejmowane dotychczas działania są skuteczne i ASF pozostaje pod kontrolą. Należy jednak pamiętać, że problemy ze zwalczeniem tej choroby mają także Litwa, Łotwa i Estonia. Zabezpieczenie terytoriom Unii Europejskiej przed jej rozprzestrzenianiem wymaga podejmowania rygorystycznych działań.

Do roznoszenia wirusa ASF przyczyniają się przemieszczające się dziki. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że redukcja pogłowia dzików pozwala na zahamowanie postępu choroby. W celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia afrykańskiego pomoru świń na obszary wolne od tej choroby Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem z 19 lutego br. zarządził przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików w celu redukcji ich w obszarze objętym ograniczeniami, na terenie województwa podlaskiego, jak również w pasie o szerokości ok. 50 km poza granicę tego obszaru oraz wzdłuż granicy Polski z Białorusią i Ukrainą, a także wzdłuż granicy z Obwodem Kaliningradzkim.

Docelowo redukcja liczebności dzików ma być prowadzona do czasu uzyskania zagęszczenia dzików w każdym obwodzie łowieckim wchodzącym wkład tego obszaru do poziomu 0,5 osobnika/km2.

Minister Krzysztof Jurgiel nie jest zadowolony ze sposobu i tempa realizacji tego odstrzału. Dotychczas zrealizowano mniej niż 50 proc. planowanego odstrzału.

W resorcie opracowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie odstrzału sanitarnego.

Głównym celem projektowanych zmian będzie doprecyzowanie przepisów w zakresie zarządzania sanitarnych odstrzałów zwierząt w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych. Nowe rozwiązania prawne pozwolą na uniknięcie w przyszłości problemów jakie obecnie napotyka Inspekcja Weterynaryjna w ramach zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików.

W projekcie ustawy proponuje się nałożenie obowiązku przeprowadzenia odstrzału sanitarnego zwierząt wolnożyjących (dzikich) bezpośrednio na dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. Takie rozwiązanie wykluczy konieczność podpisywania, w celu dokonania ostrzału sanitarnego, umów między powiatowym lekarzem weterynarii i dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich. Planuje się, że uchylanie się od obowiązku przeprowadzenia odstrzału sanitarnego będzie podlegało karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

W projekcie ustawy proponuje się również wprowadzenie nakazu:
1) wykładania na określonym obszarze mat dezynfekcyjnych przez zarządców dróg publicznych;
2) podjęcia na przejściach granicznych określonych działań lub zastosowania
określonego sprzętu, urządzeń, materiałów przez zarządzających przejściami granicznymi;
3) zastosowanie podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji lub
przetwarzania produktów lub pasz określonej technologii.

W celu zmniejszenia ryzyka szerzenia się chorób zakaźnych zwierząt planowane jest rozszerzenie zapisów dotyczących możliwości ograniczenia przemieszczania lub obrotu paszami na określonym obszarze, a także wprowadzania całkowitego zakazu przemieszczania lub obrotu.