IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Statut Związku


Załącznik
Do Uchwały nr 33 z dnia 2 października 2019 roku
Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIGSTATUT

 

 

KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW – PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ POLPIG

 


WARSZAWA 2019 ROK

 

 

 

 


Załącznik
Do Uchwały nr 33 z dnia 2 października 2019 roku
Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIGSTATUT

 

 

KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW – PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ POLPIG

 


WARSZAWA 2019 ROK

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
Par. 1.
1. Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej Polpig z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Związkiem został utworzony na mocy uchwały o jego założeniu, podjętej na Zgromadzeniu Założycielskim w dniu 20 sierpnia 2004.
2. Związek używa jednocześnie nazwy w języku angielskim ‘The National Association of Employers – Pig Producers Polpig’.
Par. 2.
Związek jest samorządny i niezależny w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz od związków zawodowych i innych organizacji.
Par. 3.
Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców /Dz.U.2015.2029 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie niniejszego Statutu.
Par. 4.
Związek ma prawo przystępowania do federacji i konfederacji związków oraz do międzynarodowych organizacji pracodawców.
Par. 5.
1. Związek posiada osobowość prawną.
2. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą władz Związku jest m. st. Warszawa.
4. Związek ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
5. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej przedstawicieli członków. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II Cele i zadania Związku.


ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Związku.
Par. 6.
Celami Związku są w szczególności:
1. Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władz i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i związków zawodowych.
2. Działanie w interesie branży producentów trzody chlewnej, rozumianej jako chów i hodowla trzody chlewnej, zaplecze techniczne, naukowe i handlowe, w szczególności poprzez:
a) Czynny wpływ na kształt i treść tworzonych przez Sejm i Senat RP aktów prawnych oraz tworzonych przez organy administracji państwowej przepisów wykonawczych pośrednio lub bezpośrednio dotyczących członków Związku;
b) Upowszechnianie wśród członków Związku oraz pracowników administracji państwowej i samorządowej informacji o gospodarczych i społecznych skutkach tworzonych aktów prawnych;
c) Kreowanie pozytywnego wizerunku branży w społecznym odbiorze;
d) Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy członków Związku.
3. Występowanie w imieniu i w interesie pojedynczych członków i udzielanie im pomocy w indywidualnych problemach.
4. Uczestniczenie w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno – gospodarczych rozwoju kraju.
5. Uczestniczenie w integracji rolnictwa polskiego z krajami Unii Europejskiej.
6. Jednoczenie działań polskich organizacji pracodawców i związków branżowych reprezentujących środowiska producentów rolnych i związanych z rolnictwem.
Par. 7.
Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Występowanie w imieniu członków do organów władzy i administracji państwowej oraz samorządowej z wnioskami o wydanie lub zmianę aktów prawnych, opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych oraz o załatwianie innych spraw będących przedmiotem zadań Związku.
2. Ścisłe współdziałanie z właściwymi organami państwowymi i samorządowymi, w szczególności w zakresie tworzenia sprzyjających warunków racjonalnego gospodarowania nieruchomościami rolnymi.
3. Uczestniczenie na zasadach określonych przepisami prawa w rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w zawieraniu układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień.
4. Uczestniczenie w pracach przygotowawczych nad projektami aktów prawnych lub decyzji, o których mowa w punkcie 1, 2 i 3.
5. Współdziałanie z organizacjami politycznymi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami w celu udzielania pomocy w rozwiązywaniu istotnych spraw dotyczących interesów członków Związku.
6. Upowszechnianie osiągnięć techniki, wymianę doświadczeń technicznych, technologicznych i ekonomicznych.
7. Organizowanie dla członków Związku i pracodawców rolnych oraz ich pracowników różnego rodzaju form szkolenia.
8. Prowadzenie własnej działalności wydawniczej dla potrzeb Związku.
9. Współdziałanie z ośrodkami naukowymi.
10. Nawiązywanie kontaktów z podobnymi organizacjami w innych krajach.
11. Udzielanie pracodawcom rolnym, w szczególności członkom Związku, pomocy prawnej, technicznej i organizacyjnej.

ROZDZIAŁ III Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki


ROZDZIAŁ III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki
Par. 8.
1. Członkostwo w Związku jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza samodzielności członków Związku.
2. Członkowie Związku dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych.
3. Członkami zwyczajnymi mogą być wszyscy pracodawcy (w rozumieniu art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r. poz. 1608), zajmujący się chowem lub hodowlą trzody chlewnej.
4. Członkiem zwyczajnym Związku może być przedsiębiorca lub grupa przedsiębiorców na swym najwyższym poziomie wewnętrznego zintegrowania. Oznacza to, że podmiot o organizacji wielozakładowej lub grupa składająca się z podmiotów mających samodzielny byt prawny, jednakże powiązana organizacyjnie, kapitałowo lub personalnie może zostać przyjęta do Związku jako jeden członek zwyczajny i w efekcie może dysponować jednym głosem.
5. Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna, prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej udzielający znaczącej pomocy finansowej lub usługowej Związkowi. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi lub podmiotami nie posiadającymi osobowości prawnej działają w Związku za pośrednictwem swych upoważnionych przedstawicieli.
6. Członkiem honorowym Związku, za jego zgodą, może zostać osoba fizyczna, prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, która swym działaniem i autorytetem wybitnie wspiera cele i działania Związku. Członkowie honorowi nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich. Mogą oni uczestniczyć w posiedzeniach organów Związku z głosem doradczym.
7. Pracodawca staje się członkiem zwyczajnym Związku z chwilą akceptacji przez Zarząd, w formie uchwały, jego deklaracji przystąpienia do Związku. Procedura ta nie dotyczy pracodawców, którzy wypełnili deklarację członkostwa na Zgromadzeniu Założycielskim.
8. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia do Związku służy odwołanie do Zjazdu Związku złożone w formie pisemnej za pośrednictwem Zarządu, nie później niż na miesiąc przed Zjazdem Związku. Zjazd rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.
Par. 9.
Członkowie Zwyczajni Związku mają prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Związku przy czym prawa wyborcze nie przysługują tym członkom, którzy zalegają z płatnością składek przez ponad 3 miesiące;
2. Uczestniczenia w Zjeździe Związku.
3. Przedkładania właściwym władzom Związku wniosków i postulatów dotyczących spraw będących przedmiotem działania Związku.
4. Korzystania z pomocy i doradztwa Związku w granicach jego statutowej działalności.
5. Korzystania z innych form pomocy i usług w zakresie spraw prowadzonych przez Związek.
Par. 10.
Członkowie Zwyczajni Związku są zobowiązani:
1. Dbać o dobro i rozwój Związku.
Brać czynny udział w realizacji zadań Związku.
2. Przestrzegać postanowień Statutu Związku.
3. Uiszczać na rzecz Związku składki członkowskie, których wysokość i terminy płatności określa Zjazd Związku.
Par. 11.
1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
a) wystąpienia;
b) wykluczenia;
c) skreślenia z listy członków.
2. Wystąpienie członka Związku następuje na podstawie pisemnej rezygnacji z członkostwa.
3. Wykluczenie ze Związku następuje na mocy uchwały Zarządu Związku w przypadku nie wykonywania lub naruszania obowiązków statutowych, w szczególności w przypadku opóźnienia w zapłacie składek przekraczającego 6 miesięcy. Wykluczony ma prawo do pisemnego odwołania się do Zjazdu Związku, złożonego nie później niż na miesiąc przed Zjazdem Związku. Uchwała Zjazdu Związku dotycząca rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.
4. Skreślenie członka Związku z listy członków następuje:
a) w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w razie ich rozwiązania lub utraty statusu pracodawcy w rozumieniu art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;
b) w przypadku osób fizycznych w razie śmierci lub utraty statusu pracodawcy.

ROZDZIAŁ IV Władze Związku


ROZDZIAŁ IV
Władze Związku
Par. 12.
1. Władzami Związku są:
a) Zjazd Związku;
b) Zarząd Związku;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Członkami Zarządu mogą być osoby fizyczne, które mają prawne umocowanie do reprezentowania członków związku, lub osoby fizyczne – członkowie związku, jak i osoby fizyczne niebędące ani pracodawcami, ani członkami związku.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) utraty członkostwa w Związku – w przypadku Członków Zarządu będących członkami Związku;
b) wygaśnięcia mandatu;
c) zrzeczenia się członkostwa w Zarządzie;
d) nieuzyskania absolutorium;
e) odwołania przez Zjazd Związku;
a w przypadku Członków Zarządu powołanych jako reprezentantów Członków Związku także w przypadku:
f) utraty członkostwa w Związku przez podmiot, którego reprezentantem jest Członek Zarządu;
g) utraty umocowania Członka Zarządu do reprezentowania Członka Związku, którego był reprezentantem.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być osoby fizyczne, które mają prawne umocowanie do reprezentowania członków związku, lub osoby fizyczne – członkowie Związku.
5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) utrata członkostwa w Związku przez członka Komisji Rewizyjnej lub podmiot, którego jest on reprezentantem;
b) wygaśnięcia mandatu;
c) utraty umocowania do reprezentowania członka Związku, którego członek Komisji Rewizyjnej był reprezentantem;
d) zrzeczenia się członkostwa w Komisji Rewizyjnej;
e) nieuzyskania absolutorium;
f) odwołania przez Zjazd Związku.
________________________________________
A. ZJAZD ZWIĄZKU
Par. 13.
1. Zjazd Związku jest najwyższą władzą Związku
2. Zjazd Związku stanowią wszyscy członkowie Związku.
3. Członek może brać udział w Zjeździe Związku osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
4. Członek zwyczajny posiada jeden głos na Zjeździe Związku.
5. Zjazd Związku może być Zwyczajny lub Nadzwyczajny.
6. Zwyczajny Zjazd Związku zwoływany jest przez Zarząd raz w roku.
7. Zarząd może zwołać Nadzwyczajny Zjazd Związku z własnej inicjatywy, jak również zobowiązany jest zwołać ten Zjazd Związku na wniosek Komisji Rewizyjnej lub ¼ liczby członków zwyczajnych Związku.
8. Jeżeli po 14 dniach od złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną lub ¼ członków zwyczajnych Związku, Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zjazdu Związku, to zwołuje go Komisja Rewizyjna Związku.
9. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Związku, Zarząd powiadomi pisemnie członków Związku najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem Zjazdu Związku. Zawiadomienie powinno być wysłane członkowi związku listem poleconym lub, za jego pisemną zgodą, faksem lub pocztą elektroniczną.
10. Zjazd Związku jest zdolny do podejmowania prawnie skutecznych uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej.
11. Jeżeli prowadzący Zjazd Związku stwierdzi brak wymaganej większości, wówczas kolejny Zjazd Związku, za zgoda zwołującego, odbywa się w drugim terminie, to jest po godzinie po pierwszym terminie, już bez potrzeby zgromadzenia ½ liczby członków zwyczajnych. Nie dotyczy to przypadków określonych w paragrafie 27.
12. Prowadzącym Zjazd Związku, do momentu wyboru innego prowadzącego, jest Prezes Zarządu lub w przypadku jego nieobecności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w przypadku ich nieobecności – najstarszy wiekiem przedstawiciel władz Związku.
Par. 14.
W Zjeździe mogą uczestniczyć zaproszeni przedstawiciele organów władz i administracji państwowej oraz samorządowej, związków zawodowych, związanych z branżą firm nie zrzeszonych w Związku oraz innych organizacji politycznych, naukowych i gospodarczych.
Par. 15.
Do kompetencji Zjazdu Związku należy w szczególności:
1. Ustalanie kierunków działalności Związku.
2. Uchwalanie zmian Statutu.
3. Uchwalanie programu działalności Związku.
4. Wybór i odwołanie Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu.
5. Wybór i odwołanie Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Związku.
6. Nadawanie tytułu honorowych Członków Związku.
7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną dotyczących pracy Związku.
9. Zatwierdzanie planów pracy i projektu planu finansowego przedłożonego przez Zarząd Związku
10. Udzielanie absolutorium Zarządowi Związku. Absolutorium udzielone może być całemu zarządowi lub jego poszczególnym członkom.
11. Udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej. Absolutorium udzielone może być całej Komisji Rewizyjnej lub jej poszczególnym członkom.
12. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.
13. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Związku i rozdysponowania jego majątku oraz powoływanie i odwoływanie likwidatora lub likwidatorów.
14. Ustalanie zasad tworzenia i korzystania z funduszy Związku.
15. Ustalanie wysokości i terminów uiszczania składek członkowskich.
16. Określanie ramowych warunków płacy i pracy na których Zarząd Związku może zatrudniać pracowników.
17. Nadzór nad właściwym wykonywaniem przez Związek jego zadań statutowych.
________________________________________
B. ZARZĄD ZWIĄZKU
Par. 16.
Zarząd Reprezentuje Związek i kieruje działalnością Związku w zakresie określonym przez Statut oraz uchwały Zjazdu Związku.
Par. 17.
1. Zarząd Związku składa się z 3 do 9 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów, wybieranych przez Zjazd Związku w głosowaniu tajnym, przy czym pierwszy Zarząd Związku wybrany zostaje w głosowaniu jawnym.
2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata a każdego następnego cztery lata i wygasa z chwilą przyjęcia przez Zjazd Związku sprawozdania z działalności Zarządu za ostatni pełny rok urzędowania.
3. W przypadku wystąpienia wakatu na stanowisku Prezesa, Zarząd wybierze nowego Prezesa spośród swego składu, do czasu najbliższego Zjazdu.
Par. 18.
Do zadań Zarządu Związku należy w szczególności:
1. Kierowanie pracą Związku w okresie między Zjazdami Związku oraz wykonywanie uchwał Zjazdu.
2. Rozpatrywanie i załatwianie wniosków zgłoszonych przez członków Związku.
3. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach objętych działalnością Związku.
4. Przygotowanie materiałów analitycznych i opinii w sprawach będących przedmiotem działania Związku.
5. Opracowanie i przedstawianie Zjazdowi planów pracy i projektu planu finansowego.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków Związku;
7. Rozporządzanie majątkiem Związku.
8. Prowadzenie innych spraw zleconych przez Zjazd Związku.
9. Coroczne składanie przed Zjazdem sprawozdania ze swojej działalności.
10. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników Związku oraz określanie warunków ich pracy i płacy w ramach określonych przez Zjazd Związku.
11. Rozstrzyganie spraw spornych między członkami Związku.
Par. 19.
1. Do reprezentacji Związku upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Do zaciągania w imieniu Związku zobowiązań przekraczających jednorazowo 10.000 złotych konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu podjęta bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
Par. 20.
1. Zarząd Związku obraduje stosownie do potrzeb jednak nie rzadziej niż cztery razy do roku.
2. Na wniosek członka związku odpis protokołu z posiedzenia Zarządu Zarząd wysyła listem poleconym w terminie 30 dni od dnia posiedzenia.
Par. 21.
1. Uchwały Zarządu Związku są podejmowane w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów i są ważne jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Dopuszczalne jest podejmowanie przez Zarząd uchwał w trybie obiegowym. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o treści projektu uchwały. Przy podejmowaniu uchwał w trybie obiegowym Członkowie Zarządu oddają swoje głosy poprzez złożenie podpisów na jednym egzemplarzu proponowanej uchwały, bądź poprzez złożenie podpisu na przygotowanym dla niego odrębnym egzemplarzu proponowanej uchwały – zaznaczając czy głosuje „za” czy „przeciw”, czy też wstrzymuje się od głosu. Uchwała zapada zwykłą większością głosów.

________________________________________
D. KOMISJA REWIZYJNA
Par. 22.
1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru nad działalnością Związku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego, wybieranych przez Zjazd Związku w głosowaniu tajnym, przy czym pierwszy skład komisji rewizyjnej wybierany jest w głosowaniu jawnym. Kadencja pierwszej Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata a każdej następnej cztery lata i wygasa z chwilą przyjęcia przez Zjazd Związku sprawozdania z działalności Komisji za ostatni pełny rok urzędowania.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Związku pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwałami władz Związku;
b) kontrola przestrzegania zasad gospodarowania funduszami i majątkiem Związku;
c) zgłaszanie Zarządowi uwag i wniosków w sprawie działalności Związku;
d) składanie corocznych sprawozdań na Zjeździe ze swej działalności;
e) zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
Par. 23.
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Na wniosek członka związku odpis protokołu z posiedzenia Komisji Komisja wysyła listem poleconym w terminie 30 dni od dnia posiedzenia.
Par. 24.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.

ROZDZIAŁ V Komisje Problemowe


ROZDZIAŁ V
Komisje Problemowe
Par. 25.
Zarząd Związku może powoływać Komisje problemowe do przygotowania ocen i analiz oraz propozycji wchodzących w zakres działania Związku.

ROZDZIAŁ VI Majątek Związku


ROZDZIAŁ VI
Majątek Związku
Par. 26.

Majątek Związku stanowią nieruchomości i ruchomości oraz fundusze.
1. Majątek Związku powstaje:
a) ze składek członkowskich;
b) z dobrowolnych wpłat członków Związku na fundusze celowe ustalone przez władze Związku;
c) z zapisów i darowizn;
d) ze spadków;
e) dochodów z majątku Związku;
f) z innych wpływów, zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Dla celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
3. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między ich członków.

ROZDZIAŁ VII Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku


ROZDZIAŁ VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku
Par. 27.
1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie Uchwały Zjazdu Związku podjętej zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków. Warunkiem ważności uchwały jest podanie w zawiadomieniu o zjeździe informacji o proponowanych zmianach statutu lub o zamiarze rozwiązania związku.
2. Zjazd Związku, podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, określa przeznaczenie jego majątku i powołuje likwidatora lub likwidatorów.

 

 

krajowy związek pracodawców producentów trzody chlewnej

 

ZARZĄD ZWIĄZKU

     Aleksander Dargiewicz - prezes              

 wiceprezesi:        

    Grzegorz Brodziak

     Romuald Kocęba

     Mirosław Dackiewicz

     Mirosław Zachariasz

     Jacek Jagiełłowicz

   

KOMISJA REWIZYJNA

 przewodniczący:

    Grzegorz Jeleniewski

 członkowie:
    Dariusz Jankowiak
    Stanisław Niemyjski

BIURO ZWIĄZKU

      Aleksander Dargiewicz
     +48 604 905 333
     biuro@polpig.pl
     

     ul. Chałubińskiego 8, lok. 22.52A

     00-613 Warszawa

     NIP: 526-28-28-174

     REGON: 015899227

     KRS: 0000218837

     KONTO:  32 1240 1428 1111 0010 6092 5975