IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie systemu szacowania szkód i dochodzenia roszczeń przez rolników

W stanowisku podpisanym przez ministra Otawskiego w piśmie z dnia 22/07/2015 do przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi czytamy:

Obowiązkiem koła łowieckiego jest zapewnienie właściwego prowadzenia gospodarki łowieckiej, w tym szacowania szkód i wpłaty odszkodowań łowieckich. Służą do tego środki pozyskiwane ze sprzedaży tusz pozyskanej zwierzyny (nie tylko dzików), która z chwilą pozyskania staje się własnością dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Poprawa kondycji finansowej koła łowieckiego może nastąpić przez skrupulatne wykonywanie
planów, których wysokość winna zależeć od rozmiaru szkód łowieckich. W przypadku braku umiejętności prowadzenia gospodarki łowieckiej oraz innych losowych przypadków koło łowieckie może zrezygnować z dzierżawy obwodu, a jego funkcję przejmie nowy dzierżawca lub w ostateczności Polski Związek Łowiecki (art. 28 ust. la ustawy Prawo łowieckie).

Sytuacja na Podlasiu jest jednak specyficzna. Wystąpienie wirusa afrykańskiego pomoru świń w lutym 2014 r. spowodowało ograniczenia w wykonywaniu polowań na dziki. Utrudniona kontrola populacji w sytuacji bardzo korzystnych warunków pogodowych, nieograniczonego dostępu do karmy w postaci ciągle zwiększającego się areału upraw kukurydzy oraz zmiany behawioru dzików przyczyniły się do wzrostu szkód w uprawach i płodach rolnych, mimo iż w skali kraju szkody zmniejszyły się.

Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach oczekiwania rolników są znacznie większe niż wynika to z zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych, ponieważ nie uznają oni obowiązku stosowania przez szacującego cen skupu danego artykułu, ani też pomniejszenia wartości odszkodowania za nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania.

Informacja dotycząca odmowy szacowania szkód przez kola łowieckie nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości. Żadne koło łowieckie nie odmówiło wypłaty należnego odszkodowania argumentując ten fakt brakiem środków finansowych na ten cel.

W niektórych, ścisłe określonych w ustawie — Prawo łowieckie (art. 48) przypadkach, dzierżawca/zarządca obwodu łowieckiego może odmówić szacowania i wypłaty odszkodowania, tj. :

1. osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;

2. posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały,

3. posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;

4. Za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy,

5. za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;

6. szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

Tego typu odmowy szacowania szkody mają miejsce, nie tylko na Podlasiu.

Niezależnie od powyższego, reagując na rosnący problem szkód łowieckich, w rządowym projekcie nowelizacji ustawy - Prawo łowieckie, której głównym celem jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. (sygn. 19/13), zaproponowano poniższe pośrednie i bezpośrednie rozwiązania, które umożliwią zwiększenie pozyskania zwierzyny w przypadku wzrostu poziomu szkód łowieckich oraz zdyscyplinują dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich do należytego prowadzenia gospodarki łowieckiej, w tym do wykonywania rocznych planów łowieckich:

l. Możliwość wydania przez Ministra Środowiska interwencyjnego rozporządzenia określającego minimalną lub maksymalną liczbę zwierząt do pozyskania, w celu ograniczenia populacji danego gatunku zwierząt łownych z uwagi na zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w szczególności wystąpienie epizootii.

2. Możliwość "wypowiedzenia umowy dzierżawy, bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku niezrealizowania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80% określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej zaplanowanej do pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie lat lub trwałego zaprzestania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego wypłacania odszkodowań za szkody lub pokrywania kosztów odstrzału zastępczego. Analogicznie, w tej samej sytuacji możliwe będzie uchylenie decyzji Ministra Środowiska wyłączającej obwód z wydzierżawienia i przekazującej w zarząd.

3. Przejęcie zobowiązań finansowych koła przez Polski Związek Łowiecki, w przypadku rozwiązania koła łowieckiego, gdy majątek kola nie jest wystarczający do pokrycia zobowiązań kola z tytułu odszkodowań za szkody łowieckie lub trwałego zaprzestania przez koło łowieckie wypłacania tych odszkodowań.

4. Zastosowanie odstrzału zastępczego, jeżeli dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego nic zrealizował rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 60 % określonej w tym planie minimalnej liczby dzików, łosi, jeleni, danieli i saren zaplanowanych do pozyskania w danym roku gospodarczym. Nadleśniczy działający z upoważnienia dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będzie mógł wydać postanowienie kierując się rozmiarami szkód wyrządzonych przez te zwierzęta. Koszty odstrzału zastępczego poniesie dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego.

5. Rozszerzenie zakresu rozporządzenia w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych o określenie jednej spójnej metody szacowania szkód łowieckich.

Odsłon artykułów:
2178649

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

Strefy ASFźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
MRiRW wykres
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka